Checklist bij overlijden

Wat komt er allemaal kijken bij een overlijden? Wat heeft men nodig? Naar welke papieren wordt gevraagd? Onderstaand volgt een opsomming van zaken die bij een overlijden direct van belang zijn. Volg deze checklist zoveel mogelijk om de uitvaart voor te bereiden.

Het waarschuwen van de arts
De A-verklaring en B-verklaring
Het trouwboekje
De melding van overlijden
Akte van overlijden - uittreksel uit het overlijdensregister
De dag van de uitvaart
Het verlof
Niet natuurlijke dood of ongeval

De adressenlijst
De opdrachtgever
Testament of laatste wilsbeschikking
Werkgever
Checklist overlijden
Werkgever
Buitengewoon verlof bij overlijden
Verzekeringspolissen

Het waarschuwen van de arts

Bij het overlijden wordt als eerste de arts gewaarschuwd. Bel in eerste instantie naar de huisarts van de overledene of de dienstdoende vervangende arts.

De A-verklaring en B-verklaring

Na het vaststellen van de dood zal de arts de A-verklaring en de B-verklaring afgeven. De A-verklaring is het document waarop de naam van de overledene staat, de geboorte- en overlijdensdatum. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de A-verklaring wordt meestal niet het tijdstip en de oorzaak van het overlijden vermeld. De B-verklaring is een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden invult. Dit formulier is bedoeld voor de statistieken en wordt door de arts gesloten en van zijn handtekening of paraaf voorzien. Beide formulieren worden door de uitvaartondernemer meegenomen voor de aangifte bij de Burgerlijke Stand.

De melding van het overlijden

Naast het waarschuwen van de arts moet een uitvaartondernemer worden ingeschakeld om de uitvaart te regelen. Twee manieren om in contact te komen met een uitvaartondernemer zijn:

Het trouwboekje

Voor de akte van overlijden heeft de uitvaartondernemer gegevens nodig. De gegevens die in het trouwboekje staan zijn bijna altijd de juiste gegevens, vandaar dat de uitvaartondernemer er altijd naar zal vragen. Voor de aangifte van overlijden is het trouwboekje niet meer nodig omdat alle computerbestanden van de overheid tegenwoordig aan elkaar zijn gekoppeld. Tegenwoordig wordt overigens niet altijd meer een trouwboekje afgegeven omdat het niet meer verplicht is. Om toch over de juiste namen van de overledene te kunnen beschikken kunnen de juiste namen worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het huwelijksregister.

Akte van overlijden - uittreksel uit het overlijdensregister

De A-verklaring en de B-verklaring worden meegenomen door de uitvaartondernemer. Met deze formulieren en het aangifteformulier (het formulier waarop de persoonlijke gegevens van de overledene staan vermeld) zal de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand in de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Van de Burgerlijke Stand ontvangt de uitvaartondernemer het uittreksel uit het overlijdensregister (ook wel de akte van overlijden genoemd) en het verlof tot begraven of cremeren. Het uittreksel uit het overlijdensregister wordt na de uitvaart overhandigd aan de opdrachtgever, de originele akte van overlijden blijft altijd bij de Burgerlijke Stand. De Burgerlijke Stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende instanties (Sociale Verzekeringbsank, Belastingdienst, de grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Onroerende-zaakbelasting WOZ, afvalstoffenheffing en rioolrecht) met inachtneming van de privacywetgeving.

Dag van de uitvaart

De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden wordt bepaald door een wettelijke termijn nl. niet binnen 36 uur en uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden (dus zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen tellen niet mee). Wil men de uitvaart laten plaatsvinden binnen 36 uur dan moet “vervroeging” (via justitie) worden aangevraagd en wil men de uitvaart laten plaatsvinden na de 6 werkdagen van overlijden dan moet (via de gemeente) “uitstel” worden aangevraagd. Om de begrafenis of crematie te kunnen laten plaatsvinden is een verlof tot begraven of cremeren nodig.

Het verlof tot begraven of cremeren

Met de A-verklaring en B-verklaring en het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer tevens het verlof tot begraven of cremeren. Met dit formulier, wordt toestemming verleend tot begraven of cremeren en moet worden overhandigd aan het personeel van de begraafplaats of het crematorium. Zonder dit formulier kan geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

Niet-natuurlijke dood of ongeval

Bij een ongeluk, euthanasie, zelfmoord, moord of verdrinking is sprake van een niet natuurlijke dood. Is het overlijden een gevolg van een ongeval of een niet-natuurlijke dood, dan moet naast de arts ook direct de verzekeringmaatschappij worden ingelicht. Door de schouwarts zal een politiearts worden ingeschakeld en indien noodzakelijk volgt een onderzoek bij het Nederlands Forensisch Laboratorium te Rijswijk. De officier van Justitie zal dan een "verklaring van geen bezwaar" afgeven waarna de uitvaart kan plaatsvinden.

De adressenlijst

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. De kans dat familie/belangstellenden worden vergeten is dan groot.

De opdrachtgever

Bij iedere uitvaart is er één persoon die opdracht geeft voor het regelen en uitvoeren van de uitvaart. Meestal is dit de echtgeno(o)t(e) of de partner van de overledene. Ook kan dit één van de kinderen zijn. De opdrachtgever bepaalt, meestal in samenspraak met nabestaanden en/of vrienden, hoe de uitvaart geregeld en uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart.

BSN-NUMMER VAN DE OPDRACHTGEVER MOET WORDEN VERMELD

De uitvaartondernemer is (in opdracht van de belastingdienst) verplicht het burgerservicenummer (BSN) van de opdrachtgever van de uitvaart (dus niet van de overledene) op het aanvraagformulier voor de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria te vermelden. Het burgerservicenummer is onder andere te vinden op uw belastingformulier, rijbewijs (achterkant), identiteitskaart of het pasje van de zorgverzekeraar.

Testament of laatste wilsbeschikking

Het is belangrijk te weten of er een testament of laatste wilsbeschikking aanwezig is. Een testament of laatste wilsbeschikking wordt niet alleen gebruikt om de erfenis in te beschrijven, er kunnen ook wensen aangaande de uitvaart in worden genoemd. Bent u er niet zeker van of er een testament is, dan kan het Centraal Testamentenregister in Den Haag (www.centraaltestamentenregister.nl) worden geraadpleegd. Iedereen die een testament heeft, staat in het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Voor het opvragen van informatie uit het Centraal Testamentenregister is het overigens noodzakelijk een uittreksel uit het overlijdensregister te overhandigen.

Checklist overlijden

Bij een uitvaart moet veel geregeld worden, de rijksoverheid heeft daarvoor op de pagina www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden een eenvoudig te doorlopen checklist samengesteld. Vul de vragen in om te achterhalen wat u zoal bij de verschillende overheidsinstanties moet regelen. Ook het volgende lijstje kan handig zijn om vroegtijdig klaar te leggen:

Arts waarschuwen (bij afwezigheid van de eigen huisarts zal de arts van dienst de lijkschouwing doen): Naam:
Telefoonnr.:
Uitvaartondernemer van uw keuze bellen: Naam:
Telefoonnr.:
Thuisopbaring/Rouwcentrum: Naam rouwcentrum:
Kleding klaarleggen: Welke kleding:
Polissen klaarleggen: Bevinden zich in:
Opdrachtgever: Naam:
Adres en woonplaats:

BSN-nummer.:
Adressenlijst: Bevindt zich in:
Testament: Bevindt zich in:
 
Notaris: Naam:
Adres en woonplaats:
 

Werkgever

Was de overledene in loondienst dan zal de werkgever moeten worden geïnformeerd. De minderjarige kinderen hebben volgens de wet recht op een overlijdensuitkering van de werkgever. Deze uitkering kan variëren van één tot drie maandsalarissen en wordt bruto uitgekeerd. Een werkgever is volgens de wet niet verplicht de partner een uitkering te geven.

Buitengewoon verlof bij overlijden

Buitengewoon verlof bij overlijden is niet bij wet geregeld maar bij CAO. Iedere CAO heeft een andere regeling. Veel bedrijven hebben een rouwprotocol. Uitgangspunt van het rouwprotocol is dat het verlies van een familielid (partner, kind, ouder, grootouder) een zeer ingrijpende gebeurtenis is in het leven van de werknemer. Uitgangspunt is dan ook dat een dergelijk verlies in de werksituatie met zorgvuldigheid tegemoet moet worden getreden. De werknemer die een dergelijk verlies overkomt, zal dit mededelen aan zijn/haar leidinggevende waarna een beroep kan worden gedaan op het buitengewone verlof.

Bij een overlijden kan het buitengewoon verlof als volgt worden toegekend:

Volgens de CAO voor de horeca wordt buitengewoon verlof (met behoud van loon) in de volgende gevallen en voor de daarbij genoemde duur verleend:

In de CAO voor de ziekenhuizen is het buitengewone verlof als volgt geregeld:

(*) Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:
  -zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  -een door wet of overheid, zonder geldelijk vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
  -uitoefening van het actief kiesrecht.
 2. Onder zeer persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen:
  -bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont
  -het overlijden en de lijkbezorging van één van zij n huisgenoten of één van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn.

Op CAO.besteoverzicht.nl staan de meeste CAO’s waarin de verschillende regelingen omtrent het buitengewone verlof zijn terug te vinden.

Verzekeringspolissen

Na het overlijden moeten de afgesloten levensverzekeringen en/of overlijdensverzekeringen worden verzilverd. Indien u dat wenst kan de uitvaartondernemer dit voor u doen; zorg er dan voor dat u deze bij de hand hebt. Vraag naar een kopie van de polis en een kopie van de brief die de uitvaartondernemer naar de verzekeringsmaatschappij van de betreffende polis stuurt. Zo hebt u, bij mogelijke problemen bij de verzilvering van de polis, altijd een kopie in handen.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands